Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/197128
Title: Transmutación e figuras de exclusión en «Mirror», unha novela gráfica de Emma Ríos e Hwei Lim
Author: González Fernández, Helena, 1967-
Keywords: Estudis de gènere
Sexualitat
Exiliats
Antropocè
Animals i civilització
Ciència-ficció
Utopies en la literatura
Distopies en la literatura
Novel·les gràfiques
Literatura en anglès
Gender studies
Sex
Exiles
Anthropocene
Animals and civilization
Science fiction
Utopias in literature
Dystopias in literature
Graphic novels
Literature in English
Issue Date: 20-Apr-2023
Publisher: Universidad Complutense de Madrid
Abstract: [glg] ¿Cal é a relación entre o ser humano en relación a outras especies e o medio natural? ¿É posible domesticar e reificar a periferia animal por medio da ciencia? ¿Cales son as consecuencias da trasmutación? ¿Que figuras permiten identificar as posicións de rebeldía animal e doutras formas de vida en relación ao arroallo antropocéntrico? ¿Como se representa a subxectivación de seres híbridos? ¿En que medida os conceptos de paria e tránsfuga serven para representar a exclusión e, ao tempo, proxectar un futuro novo? ¿É posible unha alianza multiespecie? Emma Ríos e Hwei Lim son coautoras de Mirror (Image, 2016-2019), unha complexa e elaborada novela gráfica de sci-fantasy que ofrece unha crítica ao humanismo, o control dos saberes, a experimentación animal, a viaxe interplanetaria e á intervención do Antropoceno no planeta. A partir das achegas das figuras da exclusión da teoría política (Hannah Arendt, Eleni Varikas, Martine Leibovici) e dos estudos de xénero e sexualidade sobre a subxectividade relacional, a alianza multiespecie e o entorno natural (Donna Haraway, Marta Segarra, Preciado), o cómic ofrece unha crítica ao especismo e a acción da humanidade sobre os planetas ao tempo que atopa no devir-paria e no devir-tránsfuga una oportunidade para xerar alianzas na periferia do poder e crear un mundo habitable.
[spa] ¿Cuál es la relación del ser humano con las demás especies y el entorno natural? ¿Es posible domesticar y reificar la periferia animal por medio de la ciencia? ¿Cuáles son las consecuencias de la mutación? ¿Qué figuras permiten identificar las posiciones de rebeldía de los animales y otras formas de vida frente a la prepotencia antropocéntrica? ¿Cómo se representa la subjetivación de los seres híbridos? ¿En qué medida los conceptos de paria y tránsfuga sirven para representar la exclusión y, al mismo tiempo, proyectar un nuevo futuro? ¿Es posible una alianza multiespecie? Emma Ríos y Hwei Lim son coautoras de Mirror (Image, 2016-2019), una compleja y elaborada novela gráfica de sci-fantasy que ofrece una crítica al humanismo, el control de los saberes, la experimentación animal, la travesía interplanetaria y a la intervención del Antropoceno en el planeta. A partir de las figuras de exclusión de la teoría política (Hannah Arendt, Eleni Varikas, Martine Leibovici) y de los estudios de género y sexualidad sobre la subjectividad relacional, la alianza multiespecies y el entorno natural (Donna Haraway, Marta Segarra, Preciado), el cómic ofrece una crítica al especismo y a la acción de la humanidad en los planetas, al tiempo que encuentra en el paria consciente y el tránsfuga una oportunidad para generar alianzas en la periferia del poder y crear un mundo habitable.
[eng] What is the relationship of human beings with other species and the natural environment? Is it possible to domesticate and reify the animal periphery through science? What are the consequences of mutation? What figures allow us to identify the rebellious positions of animals and other forms of life in the face of anthropocentric arrogance? How is the subjectification of hybrid beings represented? Do the concepts of pariah and defector serve to represent exclusion and, at the same time, project a new future? Is a multi-species alliance possible? Emma Ríos and Hwei Lim are co-authors of Mirror (Image, 2016-2019), a complex and elaborate sci-fantasy graphic novel that offers a critique of humanism, the control of knowledge, animal experimentation, interplanetary travel and the intervention of the Anthropocene on the planet. Drawing on the exclusionary figures of political theory (Hannah Arendt, Eleni Varikas, Martine Leibovici) and gender and sexuality studies on relational subjectivity, the multispecies alliance and the natural environment (Donna Haraway, Marta Segarra, Preciado), the comic offers a critique of speciesism and humanity's action on the planets, while finding in the conscious pariah and the defector an opportunity to generate alliances on the periphery of power and create a habitable world.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.5209/madr.88064
It is part of: Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 2022, vol. 25, num. especial, p. 57-78
URI: http://hdl.handle.net/2445/197128
Related resource: https://doi.org/10.5209/madr.88064
ISSN: 1138-9664
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Llengües i Literatures Modernes i Estudis Anglesos)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
733433.pdf2.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.