Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/202040
Title: Lectures de la il·legibilitat en l'escriptura i l'art
Author: Febrer Bausà, Júlia
Director/Tutor: Pino Estivill, Ester
Keywords: Escriptura
Llegibilitat
Semiòtica
Postestructuralisme
Intimitat
Afàsia
Art contemporani
Treballs de fi de grau
Writing
Legibility
Semiotics
Poststructuralism
Intimacy (Psychology)
Aphasia
Contemporary art
Bachelor's theses
Dermisache, Mirtha
Blank, Irma, 1934- artista
Lai, Maria
Issue Date: 16-Jun-2023
Abstract: [cat] Aquest treball parteix de la ruptura del signe lingüístic des del pensament postestructuralista i la problemàtica del subjecte. El tall entre el significant i el significat, que encara ara ens genera dubtes i ens apel·la, com també el tall que encara habita el subjecte que parla i escriu. A partir del concepte d'il·legibilitat (en Barthes i els usos d’aquest terme en Túa Blesa), analitzarem les produccions artístiques de Mirtha Dermisache, Irma Blank i Maria Lai. Al costat de les textualitats teòriques postestructuralistes i aquestes obres artístiques, hi afegirem experiències de la intimitat en què es toca de primera mà aquesta contingència del llenguatge. Així resseguirem com les escriptures de la il·legibilitat esdevenen transgressores des d'allò més petit i íntim, i repensarem com es pot potenciar una mirada altra envers la literatura; per trobar així sí, altres llenguatges. Amb tot això, donarem cabuda a la lectura que plantegen les escriptures il·legibles, i a l'escolta que demanen les veus indesxifrables.
[eng] This work is based in the rupture of the linguistic sign from post-structuralist thinking and the problematic of the subject. The gap between the signifier and the signified, which is still problematic and appeals to us, as well as the gap that still inhabits the subject who speaks and writes. Starting from the concept of illegibility (in Barthes and in the uses of this concept in Túa Blesa), we will analyze the artistic productions of Mirtha Dermisache, Irma Blank and Maria Lai. Alongside post-structuralist theoretical textualities and these artistic works, we will add experiences of intimacy, in which this contingency of language is touched first hand. In this way, we will retrace how the writings of illegibility become transgressive from the smallest and most intimate, and we will rethink how the gaze other at literature can be enhanced; to indeed, find other languages. With all this, we will make room for the reading that illegible scriptures raise, and the listening that the indecipherable voices demand.
Note: Treballs Finals de Grau d'Estudis Literaris, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona. Curs: 2022-2023. Tutora: Ester Pino Estivill
URI: http://hdl.handle.net/2445/202040
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estudis Literaris

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFGFebrerBausaJulia.pdf8.44 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons