Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/20363
Title: Els perfils de pràctiques docents i el sistema de creences: un estudi de cas de dues mestres de parvulari
Author: Pérez Peitx, Mireia
Director/Tutor: Fons, Montserrat
Keywords: Escriptura (Educació infantil)
Lectura (Educació infantil)
Investigació activa en l'educació
Actituds dels mestres
Barcelona (Catalunya)
Treballs de fi de màster
Writing (Preschool education)
Perfils docents
Reading (Preschool)
Action research in education
Elementary school teachers attitudes
Barcelona (Catalonia)
Master's theses
Issue Date: 21-Oct-2011
Abstract: [cat] Resum Aquest treball d'investigació presenta l'estudi de les creences en relació amb l'ensenyament i l'aprenentatge de l'escriptura i de la lectura, de dues mestres de parvulari (P-4) d'una escola pública de Barcelona i el contrast amb la seva actuació pràctica a l'aula. Resulta rellevant a nivell científic perquè les dues mestres tenen el mateix perfil; mestres amb una llarga experiència a l'escola pública que segueixen formant-se i que comparteixen el mateix tipus d¿estudiants perquè són companyes de curs. A partir de l'anàlisi s'ubica cada mestra en els tres possibles perfils (situacional, multidimensional o instruccional) definits per González, Buisán i Sánchez (2009) i es busquen les creences associades a cada perfil. Per a realitzar l'anàlisi s'ha emprat un conjunt de constructes derivats de la proposta dissenyada per Woods (1996) i que ha estat emprada en diferents estudis (Cambra, 2000; Cambra et al., 2000; Palou et al., 2000; Cambra i Palou, 2007; Palou, 2008). De les dues mestres, una té un perfil multidimensional i presenta tensions, en el propi discurs però també entre el que diu i el que fa, mentre que l'altra mestra té un perfil situacional i no presenta cap tensió. Aquests primers resultats animen a seguir investigant sobre les creences associades als tres perfils definits, situacional, multidimensional i instruccional.
[spa] Resumen El siguiente trabajo de investigación presenta el estudio de las creencias en relación con la enseñanza y el aprendizaje de la escritura y la lectura de dos maestras de parvulario (P-4) de una escuela pública de Barcelona y el contraste que pueda haber con su actuación práctica en la aula. Este estudio es relevante a nivel científico ya que las dos maestras tienen el mismo perfil; son maestras con una larga experiencia en el sector educativo público que siguen formándose y comparten el mismo tipo de estudiantes debido a que son compañeras de curso. Gracias al análisis se ubica a cada maestra en uno de los tres posibles perfiles (situacional, multidimensional o instruccional) definidos por González, Buisán y Sánchez (2009) y se buscan las creencias asociadas a cada perfil. Para poder realizar el análisis, se ha utilizado un conjunto de constructos derivados de la propuesta diseñada por Woods (1996) y que ya ha sido utilizada en anteriores estudios (Cambra, 2000; Cambra et al., 2000; Palou et al., 2000; Cambra y Palou, 2007; Palou, 2008). De las dos maestras, una tiene un perfil multidimensional y presenta tensiones, en el mismo discurso pero también entre lo que dice y lo que hace, mientras que la otra maestra tiene un perfil situacional y no presenta ningún tipo de tensión. Estos primeros resultados alientan a seguir investigando sobre las creencias asociadas a los tres perfiles definidos, situacional, multidimensional e instruccional.
[eng] Abstract This research work presents a study of beliefs related with teaching and learning of writing and reading of two nursery (P-4) school teachers of a public school located in Barcelona and their contrast with their practical activity at the classroom. It turns relevant at a scientist level as both teachers have the same profile; experienced teachers in public schools, they keep training themselves and they share the same kind of students as they¿re course partners. From the analysis each teacher has been allocated in one of the three possible profiles (situacional, multidimensional or instruccional) defined by González, Buisán and Sánchez (2009) and different beliefs are searched to be associated to each profile. To achieve the analysis, it has been used a group of terms proposed by Woods (1996) that have been already used in previous studies (Cambra, 2000; Cambra et al., 2000; Palou et al., 2000; Cambra and Palou, 2007; Palou, 2008). One of the teachers, has a multidimensional profile and presents tensions in her own speech but also between what she says and what she does, the other one has a situacional profile and doesn¿t have any tension. This early results encourage to keep investigating about associated beliefs to this three defined profiles, situacional, multidimensional and instruccional.
Note: Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura. // Màster, Universitat de Barcelona. Facultat de Formació del Professorat, curs: 2010-11, Directora: Montserrat Fons Esteve
URI: http://hdl.handle.net/2445/20363
Appears in Collections:Màster Oficial - Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Perez_Mireria_treball_fi_master.pdf7.24 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons