Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/21062
Title: Rubrica treball en equip. Competencia transversal (CT) en el Grau d'Infermeria
Author: Sabater Mateu, Ma. Pilar
Amador, Juan Antonio
Honrubia Pérez, María
Isla Pera, Ma. Pilar (María Pilar)
López Matheu, Carme
Lluch Canut, Ma. Teresa
Olivé Ferrer, M. Carmen
Pardo Fernández, Andrea
Puig Llobet, Montserrat
Rigol Cuadra, Assumpta
Rozas García, M. Rosa
Sánchez Zaplana, Isabel
Valls Molins, Roser
Contributor: Universitat de Barcelona. Grup d'Innovació Docent GIOTEI
Keywords: Educació superior
Innovacions educatives
Aprenentatge
Treball en equip
Competències transversals
Avaluació educativa
Issue Date: 9-Dec-2011
Abstract: La rubrica que es presenta, es desenvolupa en el context d'un projecte (codi 2010PID-UB/17), dedicat a cercar una proposta per avaluar la competència transversal treball en equip en els estudis de Grau d'Infermeria. S'estructura en sis ítems (comunicació, col·laboració, planificació de tasques, gestió del temps, resolució de conflictes i consecució d'objectius) i en un paràmetre per a cada un d'aquests i per a cada curs del grau (1er, 2on, 3er, 4at). Cada un d'aquests paràmetres, integra de forma ascendent el producte obtingut per l'alumne en els cursos anteriors (en quan a la CT treball en equip) i s'afegeix el que s'espera que obtingui durant el període acadèmic en curs. Finalment, s'inclou una possible escala de valoració estratificada (suspès, aprovat, notable, excel·lent), a partir de sistematitzar la freqüència en que l'estudiant exerceix el que s'indica en cada paràmetre (a vegades, molt sovint, etc..).
La rúbrica que se presenta, se desarrolla en el contexto de un proyecto (código 2010PID-UB/17), dedicado a realizar una propuesta para evaluar la competencia transversal trabajo en equipo en los estudios de Grado de Enfermería. Se estructura en seis ítems (comunicación, colaboración, planificación de tareas, gestión del tiempo, resolución de conflictos y consecución de objetivos) y en un parámetro para cada uno de estos y para cada curso del grado (1º, 2º, 3º, 4º). Cada un de estos parámetros, integra de forma ascendente el producto obtenido por el alumno en los cursos anteriores (en cuanto a la CT trabajo en equipo) y se añade lo que se espera que obtenga durante el período académico en curso. Finalmente, se incluye una posible escala de valoración estratificada (suspendido, aprobado, notable, excelente), a partir de sistematizar la frecuencia con que el estudiante ejerce lo que se indica en cada parámetro (a veces, muy frecuentemente, etc..).
Note: Aquest treball es fruit de l'anàlisi documental, debats, reflexió i consens derivat del procés de treball del Grup Consolidat d'Innovació Docent GIOTEI (Grup d'Infermeria Orientat a Tècniques Educatives Innovadores). Referencia del Projecte que es menciona: El treball en equip. competencia transversal en el grau d'infermeria amb codi 2010PID-UB/17
URI: http://hdl.handle.net/2445/21062
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)
RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RUBRICA TREBALL EN EQUIP.pdf53.75 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons