Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/22480
Title: Sistema de comunicació bimodal (Oral-LSC). Immersió a l'aula d'educació especial
Author: Vega Llobera, Fàtima
Director/Tutor: Fernández Viader, María del Pilar
Keywords: Llengua de signes catalana
Educació especial
Deficiència mental
Comunicació oral
Treballs de fi de màster
Catalan Sign Language
Special education
Mental deficiency
Oral communication
Master's theses
Sistema de comunicació bimodal
Bimodal communication system
Issue Date: 5-Mar-2012
Abstract: [CAT] El següent treball d'investigació, titulat "Sistema de comunicació bimodal (Oral-LSC). Immersió a l'aula d'educació especial", pretén comprovar que una intervenció sistemàtica amb un sistema de comunicació bimodal (oral-llengua de signes catalana) dins el context natural d'aula, produeix una acceleració i un increment del lèxic i de l'ús espontani dels signes LSC per part dels alumnes participants i, en conseqüència, dóna lloc a una millora de la comunicació de l'alumnat. A la vegada que es comprova com utilitzant un sistema viso-gestual paral.lelament a la llengua oral i reforçant amb els signes manuals les síl.labes de les paraules, es produeix una millora en la fonètica oral, de manera que amb el temps el signe manual no és necessari i desapareix de manera natural. La base del projecte és concedir especial importància a la comunicació funcional dins l'aula, en conseqüència, totes les interaccions de les educadores amb l'alumnat i totes les explicacions que es donen a aquest alumnat són en llengua oral, però amb suport dels signes manuals de LSC, sempre mantenint l'estructura lingüística de la llengua oral (sistema anomenat bimodal); de manera que es produeix una mateixa llengua però mitjançant dues modalitats simultànies: la modalitat parlada (canal oral-auditiu) i la modalitat signada (canal viso-gestual). La metodologia a seguir és quasi-experimental. Es tracta d'un projecte també de recerca-acció que es porta a terme amb un grup d'alumnes amb dificultats comunicatives i de desenvolupament, escolaritzats en diferents etapes educatives en règim d'escola d'educació especial. Els subjectes participants són els alumnes d'un grup classe, la mestra i l'educadora d'aula (ambdues professionals amb anys d'experiència docent i amb coneixements de la LSC). L'estudi és longitudinal i ha tingut una durada de quatre cursos acadèmics (en el subjecte A i el subjecte B) i de dos cursos acadèmics en el subjecte C.
[ESP] El siguiente trabajo de investigación, titulado "Sistema de comunicación bimodal (Oral-LSC). Inmersión en el aula de educación especial", pretende comprobar que una intervención sistemática con un sistema de comunicación bimodal (oral-lengua de signos catalana) en el contexto natural de aula, produce una aceleración y un incremento del léxico y del uso espontáneo de los signos LSC por parte de los alumnos participantes y, en consecuencia, da lugar a una mejora de la comunicación del alumnado. A la vez que se comprueba como utilizando un sistema viso-gestual paralelamente a la lengua oral y reforzando con los signos manuales las sílabas de las palabras, se produce una mejora en la fonética oral, de manera que con el tiempo el signo manual no es necesario y desaparece de manera natural. La base del proyecto es conceder especial importancia a la comunicación funcional en el aula, en consecuencia, todas las interacciones de las educadoras con el alumnado y todas las explicaciones que se dan a este alumnado son en lengua oral, pero con apoyo de los signos manuales de LSC, siempre manteniendo la estructura lingüística de la lengua oral (sistema llamado bimodal), por lo que se produce una misma lengua pero mediante dos modalidades simultáneas: la modalidad hablada (canal oral-auditivo) y la modalidad signada (canal viso -gestual). La metodología a seguir es cuasi-experimental. Se trata de un proyecto también de investigación-acción que se lleva a cabo con un grupo de alumnos con dificultades comunicativas y de desarrollo, escolarizados en diferentes etapas educativas en régimen de escuela de educación especial. Los sujetos participantes son los alumnos de un grupo clase, la maestra y la educadora de aula (ambas profesionales con años de experiencia docente y con conocimientos de la LSC). El estudio es longitudinal y ha tenido una duración de cuatro cursos académicos (en el sujeto A y el sujeto B) y de dos cursos académicos en el sujeto C.
[ENG] The following research entitled "Communication system bimodal (Oral-CSL). Immersion in the special education classroom", intendeds to ensure that a systematic intervention with a bimodal communication system (oral-catalan sign language) in the natural classroom context produces an acceleration and an increase in the lexicon and the use of spontaneous LSC signs by participating students and, consequently, leads to improved oral communication among students. While it can be seen as using a gesture-visual system parallel to oral language and reinforcing the word syllables with the hand signs, there is an improvement in oral phonetic, so that eventually the sign manual is not necessary and disappears naturally. The basis of the project gives special attention to functional communication in the classroom, therefore, all the interactions of educators with the students and all the explanations given to the students are transmitted orally, but with signs of support CSL manual, always maintaining the structure of the spoken language (called bimodal system). So that it produces the same language but with two simultaneous modes: the spoken modality (auditory-oral canal) and the signed form (channel visual-gesture). The methodology followed is quasi-experimental. It is also a project of action research that is conducted with a group of pupils with communication and development difficulties at different stages of school education under special education school. The subjects participating are students in a group class, the teacher and the educator in the classroom (both professionals with years of teaching experience and knowledge of the CSL). The study is longitudinal and has a duration of four academic years (in the subject A and subject B) and two academic years in C.
Note: Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura. // Màster, Universitat de Barcelona. Facultat de Formació del Professorat, curs: 2011-12, Directora: Maria Pilar Fernàndez-Viader
URI: http://hdl.handle.net/2445/22480
Appears in Collections:Màster Oficial - Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatima_Vega_treball_fi_master.pdf9.49 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons