Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/2681
Title: Actividad propia de psicología social de la salud
Other Titles: Actividad propia del alumno en psicología social de la salud
Author: Palacín Lois, Maria
Aiger, Montserrat
Armadans Tremolosa, Immaculada
Contributor: Universitat de Barcelona. Departament de Psicologia Social
Keywords: Psicologia social
Psicologia mèdica
Cerca documental en línia
Material didàctic
Webquest
Issue Date: 2008
Abstract: El present treball és una Webquest que conté l'explicació de l'Activitat Pròpia de l'Alumnat, on s'exposa com fer una recerca bibliogràfica a través de les bases de dades nacionals i/o internacionals sobre un tema d'interés integrat en el temari de l'assignatura de Psicología de la Salut. Aquesta activitat forma part de la segona unitat (Psicología Social de la Salut) de l'assignatura, que pertany al pla docent de la licenciatura de Psicologia de la Universitat de Barcelona. La present Webquest está formada per cinc parts (introducció, tasques, procés, evolució i conclusions), a través de les quals exposem pas a pas el treball que ha de realitzar l'alumnat, tant de contingut, procediment i avaluació del mateix, amb una guia de materials de consulta (links) per a orientar el seu treball de recerca.
El siguiente trabajo es una Webquest que contiene la explicación de la Actividad Propia del Alumnado, donde se expone como hacer una búsqueda bibliográfica con bases de datos nacionales y/o internacionales sobre un tema de interés integrado en el temario de la asignatura de Psicología de la Salud. Esta actividad forma parte de la segunda unidad (Psicología Social de la Salud) de la asignatura, dentro del plan docente de la licenciatura de Psicología de la Universidad de Barcelona. La Webquest está formada por cinco partes (introducción, tareas, proceso, evolución y conclusiones), a través de las que exponemos los pasos que debe seguir el alumnado para realizar el trabajo, en relación al contenido, procedimiento y evaluación del mismo. Añadimos una guía de materiales de consulta (links) para orientar su trabajo de recerca.
The following work is a Webquest that contains the explanation of the Own Activity of the Pupils, where is exposed since to make a bibliographical search with national and/or international data bases on a subject of interest integrated in the agenda of the subjet of Psychology of the Health. This activity comprises of the second unit (Social Psychology of the Health) of the subject, within the educational plan of the degree of Psychology of the Universitat of Barcelona. The Webquest is formed by five parts (introduction, tasks, process, evolution and conclusions), through which exposes the steps that must follow the pupils to make the work, in relation to the content, procedure and evaluation of he himself. We added a guide of consultation materials (links) to orient its bibliographical work search.
Note: zip comprimit. Pàgina inicial: 220/index.html
URI: http://hdl.handle.net/2445/2681
Related resource: http://dx.doi.org/10.1344/102.000000220
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220.pdfinstruccions9.23 kBAdobe PDFView/Open
220.zip33.95 kBzipView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons