Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/301
Title: Curso básico de R
Author: Carmona Pontaque, Francesc
Keywords: R (Llenguatge de programació)
Estadística
CIRAX
Issue Date: 7-Apr-2006
Abstract: [eng] This document is an introductory course to the R statistical language. It consists of a set of slides in PDF format. R is an environment for statistical computing and graphics. It implements most of standard statistical tools and is specially useful in statistical research and biomedicine. In addition, R is a software free project and it is very similar to the commercial statistical package S-PLUS. This course can be used for self-teaching. Just follow it step by step and you will learn R in a practical and relatively quick way.
[cat] Aquest document s'utilitza per impartir un curs bàsic del llenguatge estadístic R. Es tracta d'una presentació amb diapositives en format PDF. El programari R és un entorn per al càlcul estadístic i gràfics. Implementa la majoria dels procediments estadístics estàndard i s'utilitza especialment en la recerca estadística i biomèdica. A més, R és un projecte de software lliure, molt semblant al programa estadístic comercial S-PLUS. Aquest curs es pot utilitzar per a l¿autoaprenentatge. N'hi ha prou amb seguir pas a pas els exemples i les instruccions i aprendrem R de forma pràctica i relativament ràpida.
[spa] Este documento se utiliza para impartir un curso básico del lenguaje estadístico R. Se trata de una presentación con diapositivas en formato PDF. El programa R es un entorno para el cálculo estadístico y gráficos. Implementa la mayoría de los procedimientos estadísticos estándar y se utiliza especialmente en la investigación estadística y biomédica. Además, R es un proyecto de software libre, muy similar al programa estadístico comercial S-PLUS. Este curso se puede utilizar para el autoaprendizaje. Basta seguir paso a paso los ejemplos e instrucciones y aprenderemos R de forma práctica y relativamente rápida.
URI: http://hdl.handle.net/2445/301
Related resource: http://dx.doi.org/10.1344/101.000000157
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
157.pdf317.34 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons