Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/3202
Title: Estudi sobre el nivell d'accessibilitat del lloc web "Biblioteques Públiques de Catalunya"
Author: Porras Serrano, Mercè
Contributor: Pérez-Montoro, Mario
Director/Tutor: Ribera, Mireia
Keywords: Accessibilitat web
Usabilitat
Avaluació de pàgines web
Biblioteques públiques
Catalunya
Treballs de fi de màster
Accessible Web sites for people with disabilities
Usability
Web sites evaluation
Public libraries
Catalonia
Master's theses
Issue Date: Sep-2007
Abstract: El present projecte presenta la metodologia, anàlisi i recomanacions de millora sobre el nivell d'accessibilitat del lloc web "Biblioteques Públiques de Catalunya". El lloc web s'ha avaluat mitjançant dos mètodes: (a) revisió a partir de les directives WCAG 1.0 i (b) realització d'un test d'usabilitat amb participants cecs i amb visió deficient. Aquest segon mètode es presenta com un valor afegit a aquest projecte, ja que, com es podrà comprovar en els resultats obtinguts, la seva implementació ha permès descobrir un gran nombre d'errors que no s'havien detectat aplicant les WCAG 1.0. Es tracta d'un projecte final del Màster de Gestió de Continguts Digitals de la UB dirigit per la prof. Mireia Ribera i Turró i el Dr. Mario Pérez-Montoro.
El presente proyecto presenta la metodología, análisis y recomendaciones de mejora sobre el nivel de accesibilidad del sitio web "Bibliotecas Públicas de Catalunya". El sitio web se ha evaluado mediante dos métodos: (a) revisión a partir de las directivas WCAG 1.0 y (b) realización de un test de usabilidad con participantes ciegos y con visión deficiente. Este segundo método se presenta como un valor añadido a este proyecto, ya que, como se podrá comprobar con los resultados obtenidos, su implementación ha permitido descubrir un gran número de errores que no se habí­an detectado aplicando las WCAG 1.0. Se trata de un proyecto final del Máster de Gestión de Contenidos Digitales de la UB. El proyecto está dirigido por la prof. Mireia Ribera i Turró y el Dr. Mario Pérez-Montoro.
The present project presents the methodology, analysis and recommendations of improvement on the accessibility level of the website "Public Libraries of Catalonia". The website has been evaluated with two methods: (a) checking with WCAG 1.0 guidelines and (b) carrying out a usability test with blind and low-vision participants. We present this second method as and important added value to the project because, as we can check in the results, a big number of undiscovered errors with WCAG 1.0 have been detected with usability testing. The project has been presented as final project of the Master Degree on Digital Contents Management, UB. The project has been directed by prof. Mireia Ribera i Turró and Dr. Mario Pérez-Montoro.
Note: Màster en Gestió de Continguts Digitals UB-UPF, curs 2006-2007.
URI: http://hdl.handle.net/2445/3202
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió de Continguts Digitals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PorrasM-projectefinal.pdfPart I3.33 MBAdobe PDFView/Open
PorrasM-projectefinal-annexes.pdfPart II: annexes871.24 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons