Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/32302
Title: Les interrogatives absolutes de l'espanyol parlat per suecs
Author: Martorell Morales, Laura
Director/Tutor: Font Rotchés, Dolors
Keywords: Castellà (Llengua)
Castellà parlat
Interrogació (Gramàtica)
Entonació (Fonètica)
Estudiants estrangers
Suecs
Treballs de fi de màster
Spanish language
Spoken Spanish
Interrogative (Grammar)
Intonation (Phonetics)
Foreign students
Swedes
Master's theses
Issue Date: 15-Oct-2012
Abstract: [CAT] En aquest treball, es presenta l'anàlisi d'un corpus de 60 enunciats interrogatius absoluts provinents de la parla espontània de 20 informants parlants nadius de suec i d'espanyol com a llengua estrangera amb nivell B1, tots ells cursant estudis d'espanyol a Barcelona en el moment de la gravació. Es tracta d'una primera aproximació a l'entonació de l'espanyol parlat per suecs, motivada per l'observació de dificultats comunicatives a l'aula causades per la inadequació entonativa i per la manca d'un estudi objectiu que permeti elaborar propostes didàctiques. L'objectiu del treball és descriure l'entonació de les interrogatives absolutes de l'espanyol parlat per suecs per determinar els patrons melòdics que utilitzen i si aquests es corresponen amb els interrogatius de l'espanyol, segons els patrons melòdics de l'espanyol peninsular establerts per Cantero i Font (2007), i seguint la metodologia d'anàlisi melòdica exposada a Cantero i Font (2009). Els resultats mostren que només un 26,66% dels enunciats s'adeqüen a patrons interrogatius, majoritàriament al patró típic de la pregunta, i que la resta corresponen a patrons suspesos (36,66%) o emfàtics (10%) i a l'entonació neutra (20%), a part d'un 6,66% que presenta un patró de cos ascendent no inventariat a Cantero i Font (2007). Per tant, justifiquen l'interès de continuar la recerca, que preveu aprofundir en la caracterització dels patrons entonatius de la LE i en la influència de la L1 per a la seva possible aplicació didàctica. [ESP] En este trabajo, se presenta el análisis de un corpus de 60 enunciados interrogativos absolutos que provienen del habla espontánea de 20 informantes hablantes nativos de sueco y de español como lengua extranjera con nivel B1, todos ellos cursando estudios de español en el momento de la grabación. Se trata de una primera aproximación a la entonación del español hablado por suecos, motivada por la observación de dificultades comunicativas en el aula causadas por la inadecuación entonativa y por la falta de un estudio objetivo que permita elaborar propuestas didácticas. El objetivo del trabajo es describir la entonación de las interrogativas absolutas del español hablado por suecos para determinar los patrones melódicos que utilizan y si éstos se corresponden con los interrogativos del español, según los patrones melódicos del español peninsular establecidos por Cantero y Font (2007), y siguiendo la metodología de análisis melódico expuesta en Cantero i Font (2009). Los resultados muestran que sólo un 26,66% de los enunciados se adecuan a patrones interrogativos, mayoritariamente al patrón típico de la pregunta, y que el resto corresponden a patrones suspendidos (36,66%), enfáticos (10%) y a la entonación neutra (20%), aparte de un 6,66% que presenta un patrón de cuerpo ascendente no inventariado en Cantero y Font (2007). Por tanto, justifican el interés de proseguir la investigación, que prevee profundizar en la caracterización de los patrones entonativos de la LE y en la influencia de la L1 para su posible aplicación didáctica. [ENG] In this paper we analyse a corpus of 60 absolute interrogative utterances which come from the spontaneous talk of 20 informants, all of them native Swedish speakers who are learning Sapnish as a foreign language with a B1 level. All the informants were studying Spanish in Barcelona city when the recording took place. It is an initial approach to the Spanish intonation spoken by Swedish people, driven by the observation of the communicative difficulties in the classroom as a result of an inadequate intonation and the lack of objective studies which may allow to elaborate a teaching proposal. The purpose of this paper is to describe the intonation of the absolute interrogatives in the Spanish spoken by Swedish students for determining the melodic patterns they use and if these match the interrogatives in Spanish, according to the melodic patterns of the Peninsular Spanish stablished by Cantero i Font (2007), and following the methodology of melodic analysis exposed by Cantero i Font (2009). The results show that only 26,66% of the utterances match the interrogative patterns, mainly the tipical pattern of the question, and the rest of them corresponds to suspended (36,66%) or emphatic (10%) patterns and to the neutral intonation (20%), apart from a 6,66% which presents a pattern of rising contour not categorized in Cantero i Font (2007). Therefore, the interest in continuing the research is justifyied, since it intends to provide more insight about the characterization of the intonation patterns of the FL and the influence of the NL for its possible teaching implementation.
Note: Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura. // Màster, Universitat de Barcelona. Facultat de Formació del Professorat, curs: 2009-2010, Directora: Dra. Dolors Font Rotchés
URI: http://hdl.handle.net/2445/32302
Appears in Collections:Màster Oficial - Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Treball fi màster Laura Martorell.pdf656.97 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons