Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/32384
Title: Anàlisi de les intensitats màximes de precipitació als observatoris de l'Ebre, l'Estartit i Fabra. Corbes IDF.
Author: Pérez Zanón, Núria
Director/Tutor: Peña, Juan Carlos
Redaño, Àngel
Keywords: Precipitacions (Meteorologia)
Inundacions
Pluviometria
Treballs de fi de màster
Precipitations (Meteorology)
Floods
Pluviometry
Master's theses
Issue Date: 24-Oct-2012
Abstract: [cat] Els esdeveniments extrems, meteorològics i climàtics, han rebut una atenció especial durant els darrers anys degut a la pèrdua de vides humanes i l’augment exponencial de les pèrdues econòmiques associades. A més, la societat és més vulnerable als esdeveniments de temps extrem, ja que hi ha hagut un augment de la vulnerabilitat de béns i persones per un creixement cap a àrees exposades a les inundacions i efectes perjudicials de les tempestes. El risc natural més important tant a Espanya com a Europa són les inundacions, produïdes per fenòmens meteorològics ocasionals o estacionals, en què la intensitat de la inundació dependrà de les característiques geomorfològiques del territori i les activitats humanes desenvolupades sobre aquest. L’objectiu del present treball és l’estudi dels esdeveniments de precipitacions intenses susceptibles de provocar avingudes i inundacions mitjançant les corbes IDF, que proporcionen informació àmpliament utilitzada en estudis hidrològics per al càlculs de cabals, en la construcció de tempestes de disseny utilitzades com a entrada de models hidrològics, o per al disseny de clavegueram i drenatge urbà, entre d’altres. Al present treball s’han determinat les corbes IDF mitjançant una mateixa metodologia per a tres observatoris de Catalunya; a més, s’ha fet un control de qualitat del registre de precipitació i una descripció estadística de les sèries de dades obtingudes.
[eng] The meteorological and climatic extreme events have received a special attention during the last few years because of human life losses and the exponential increase of economic losses. Also, society is more vulnerable to extreme weather events, as population and infrastructure have expanded to areas that are exposed to flooding and rainfall damage. The most important natural risk in both Spain and Europe is flooding, caused by occasional or seasonal weather events, in which the flooding intensity depends on the geomorphology of the land and the human activities developed in it. The aim of this project is to study the high intensity rainfall events that can trigger floods through IDF curves, which provide information used in hydrological studies for flow rate calculation, in the development of design storms used in hydrological models, or in dimensioning of sewer systems and urban drains, among others. In this study, IDF curves have been developed using the same methodology for three observatories in Catalonia. Moreover, a quality control of the rainfall data has been carried out, as well as a statistical description of the data series obtained.
Note: Màster en Meteorologia
URI: http://hdl.handle.net/2445/32384
Appears in Collections:Màster Oficial - Meteorologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IDF_NuriaPerezZanon.pdf6.17 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons