Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/32762
Title: Opiniones de tres estudiantes italianos de ELE sobre el enfoque por tareas orientado a la acción con la implementación de herramientas web 2.0
Author: Ríos Santana, Héctor Rubén
Director/Tutor: Pujolà, Joan-Tomàs
Keywords: Competència i actuació (Lingüística)
Competència comunicativa
Ensenyament de llengües
Castellà (Llengua)
Web 2.0
Treballs de fi de màster
Competence and performance (Linguistics)
Communicative competence
Language teaching
Spanish language
Web 2.0
Master's theses
Issue Date: 19-Nov-2012
Abstract: [cat] La present investigació té com a objectiu analitzar la percepció de tres estudiants italians referent a l'enfocament per tasques orientat a l'acció amb la implementació d'eines web 2.0. En concret, l'estudi es centra en tres àrees: la metacognició i la capacitat d'autoobservació dels aprenents; l'enfocament per tasques orientat a l'acció portada a terme a l'aula, i l'ús d'eines 2.0 per al desenvolupament de la competència comunicativa digital.
[spa] La presente investigación tiene como objetivo analizar la percepción de tres estudiantes italianos acerca del enfoque por tareas orientado a la acción con la implementación de herramientas web 2.0. En concreto, el estudio se centra en tres áreas: la metacognición y la capacidad de autoobservación de los aprendientes; el enfoque por tareas orientado a la acción llevado al aula; y el uso de herramientas 2.0 para el desarrollo de la competencia comunicativa digital.
[eng] This research aims to analyze the perception of three Italian students about the task-based learning approach implemented by Web 2.0 tools. Specifically, the study focuses on three areas: metacognition and the ability to self-observation of learners, the task-based learning approach taken to the classroom and the use of 2.0 tools for the development of digital communicative competence.
Note: Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de Barcelona. Facultat de Formació del Professorat, curs: 2011-12, Director: Dr. Joan-Tomàs Pujolà Font
URI: http://hdl.handle.net/2445/32762
Appears in Collections:Màster Oficial - Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hector_Rios_trabajo_fin_master_DLL.pdf1.77 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons