Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33323
Title: La Seu per a tothom. Projecte per a l'accessibilitat de les activitats a la Seu d'Ègara, Museu de Terrassa
Author: Clemente Azagra, Alba
Director/Tutor: Serrat Antolí, Núria
Keywords: Educació inclusiva
Discapacitats
Conjunt Monumental de les Esglésies de Sant Pere de Terrassa
Museu de Terrasa
Patrimoni cultural
Difusió cultural
Treballs de fi de màster
Inclusive education
People with disabilities
Cultural property
Culture diffusion
Master's theses
Issue Date: 11-Jan-2013
Abstract: Aquest projecte pretén crear un producte cultural que englobi els conceptes de Patrimoni i Discapacitat. És, doncs, un projecte sociocultural que vol aconseguir formar part del procés d’inclusió social mitjançant l’oci i la cultura per a discapacitats. La Seu per a tothom és un projecte educatiu accessible per adaptar les activitats del conjunt monumental de la Seu d’Ègara (Museu de Terrassa) al públic discapacitat. El Museu de Terrassa, com a institució responsable de conservar i difondre el patrimoni cultural de la ciutat, ha d’assegurar que tant l’accés físic com els serveis que s’ofereixen siguin universals i comuns per a tots els seus visitants. Dins el museu, el conjunt monumental de la Seu d’Ègara es va reinaugurar a finals de 2009 després d’una profunda restauració del conjunt, que va anar acompanyada de la millora de l’accessibilitat a nivell físic. La voluntat és, doncs, fer que el conjunt ofereixi una accessibilitat complerta, adaptant les diferents activitats que s’hi duen a terme, com un primer pas per a fer accessibles totes les seccions del museu. El projecte es divideix en dues fases. La primera, la d’anàlisis, treballa la situació amb la que es trobarà el projecte, per a copsar les necessitats que ha de cobrir i les oportunitats que es poden aprofitar. S’ha volgut, doncs, de fer una investigació en profunditat del context amb el qual es trobarà, des dels punts de vista que li siguin vitals. Per això s’ha dividit aquesta primera part en cinc grans temes. En primer lloc, s’ha cregut convenient començar amb una breu justificació de la corrent pedagògica en la qual s’insereix el projecte, per tal de iniciar la investigació amb el posicionament davant el tema. En segon lloc, es presenta un anàlisi del context local: la discapacitat a Terrassa, per tal de conèixer quina és la situació del col·lectiu al qual va dirigit el projecte. Seguint dins aquest context, el tercer apart es dedica a treballar els projectes per a discapacitats a la ciutat. En quart lloc, es fa un repàs de l’estat de la qüestió dels projectes patrimonials inclusius, a nivell espanyol i a nivell internacional. Per últim, es fa un anàlisi profund del context institucional, és a dir, el Museu de Terrassa i la Seu d’Ègara, que és la institució on físicament es desenvoluparà el projecte. Gràcies a aquestes informacions es pot dibuixa un mapa de les necessitats que s’han detectat i els recursos amb els quals es pot comptar. Pel que al final d’aquesta fase analítica s’ha pogut presentar un argumentari de les característiques necessàries que ha de tenir el projecte per a implantar-se amb èxit. Característiques que es tenen en compte a la segona fase. A la segona fase s’exposa la proposta d’intervenció: La Seu per a Tothom és un projecte educatiu d’accessibilitat que pretén ser un eina d’inclusió museística que permeti al tot el públic escolar, i en un futur, el públic en general, accedir a les activitats que es desenvolupin a la Seu d’Ègara, siguin quines siguin les seves capacitats i les seves limitacions. S’ha dedicat un apartat específic a fer una descripció acurada del públic al qual va dirigit el projecte, donada la seva importància a l’hora de plantejar-lo. El document és centra en la població de Terrassa, ja que és la ciutat on es desenvoluparà el projecte. Això no vol dir que no hi hagi una voluntat d’exportar aquesta activitat més enllà del municipi, sinó que en una primera fase de la seva implementació es tractarà d’acostar a la Seu d’Ègara accessible a la població local. Pel que fa a l’edat, s’espera, en un futur, per poder adaptar totes les activitats, però, sabent el treball del Serveis Educatiu envers el Públic Escolar, s’ha decidit emfatitzar en les franges d’edat dels 4 als 15 i dels 16 als 19. Sobre les tipologies de discapacitat, es centrarà en quatre bàsiques: discapacitat auditiva, visual, psíquica i malalties mentals. La Seu per a Tothom es centra en la creació d’un document marc per al desenvolupament d’activitats educatives a la Seu d’Ègara, adaptades per a persones amb necessitats educatives especials. A partir d’una sèrie de paràmetres i consells es donen les estratègies i els conceptes bàsics per a l’adaptació de les activitats existents, així com la creació de noves. La idea central és crear una nova línia estratègica a treballar dins el Museu de Terrassa. Aquest document d’accessibilitat es divideix en quatre apartats basics que alhora ens donen les pautes dels aspectes que s’han de desenvolupar: en primer lloc, aspectes generals on trobem la descripció de les necessitats d’aquest col·lectiu, així com les consideracions i els consells de caire més general; en segon lloc, l’àmbit de la comunicació, entenent com la capacitat de transmissió de continguts, cosa que es lliga amb la formació del monitoratge, així com del personal del museu; en tercer lloc, un apartat sobre l’elecció de recursos i la creació de materials didàctics, com a suport d’aquesta activitat; i, en últim lloc, un llistat de bones pràctiques tant per a l’adaptació de les activitats, com per el tractament en general d’aquesta tipologia de públic. El projecte s’inicia amb un exemple pilot: l’adaptació d’una de les activitats ja existents, que acompanyarà al document marc. Per a aquesta primera proposta s’ha decidit fer l’adaptació de la visita comentada a la Seu d’Ègara per al públic d’Educació Primària. La proposta que aquí es presenta es divideix en dos punts bàsics. Per una banda, un breu anàlisi de l’activitat actual per a veure els punts forts i dèbils en relació al tractament de grups amb necessitat educatives especials. De l’altra la proposta en sí, amb les dades tècniques de desenvolupament, un llistat de recomanacions i l’anàlisi fase per fase de la visita i les adaptacions que s’aniran aplicant. L’adaptació s’estructura en les cinc fases en les quals es desenvolupa la visita. Dins cada fase es col·loca una petita introducció dels continguts, i després s’especifiquen les adaptacions dividides en tres apartats: espai, comunicació i recursos/materials; dins els quals es presenten les adaptacions per les diferents tipologies de discapacitats (auditives, visuals i psíquiques). El projecte La Seu per tothom cerca iniciar una estratègia de futur per a fer accessibles els programes d’activitats a la Seu d’Ègara. Per això, es presenta un programa de difusió i comunicació, que el donarà a conèixer. Pel que fa al pressupost, La Seu per a tothom és un projecte de caire sociocultural. Per tant, l’objectiu no és obtenir beneficis i per aquest motiu la finalitat del pressupost és la d’obtenir un equilibri entre les fonts de finançament i els costos del projecte. El pressupost es basa en l’adaptació de la primera activitat, que a la vegada és una mostra del que pot suposar l’adaptació de les diferents activitats, tot tenint en compte les particularitats de cada una d’elles. El pressupost s’estableix en uns 9.389,50 €. Pel que fa a les fonts de finançament, algunes de les inversions necessàries afavoreixen, o augmenten el valor patrimonial i social, tant del Museu de Terrassa com de l’empresa concessionària dels seus Serveis Educatius. Per tant, seria lògic comptar amb que algunes despeses concretes les suportin aquestes dues entitats. També d’adjunta una proposta de llistat de possibles patrocinadors. En conclusió, la Seu per a tothom converteix el conjunt monumental de la Seu d’Ègara, en una entitat museística més accessible i oberta a la societat actual, aportant un valor social a la seva tasca de difondre el patrimoni terrassenc. A la vegada, es pretén crear un important precedent per a les entitats patrimonials de la ciutat, que pot suposar un augment i una millora d’aquesta oferta cultural accessible. El projecte també pot esdevenir un referent a nivell català i internacional dels projectes que combinen discapacitat i patrimoni cultural.
Note: Màster Oficial en Gestió del Patrimoni Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, curs: 2011-2012, Tutor: dra. Núria Serrat Antolí
URI: http://hdl.handle.net/2445/33323
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LA SEU PER A TOTHOM definitiu.pdfProjecte2.68 MBAdobe PDFView/Open
ANNEXOS definitiu.pdfAnnexos4.55 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons