Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/41362
Title: El Disseny d'entorns web d'ús educatiu. De les propostes expertes a les percepcions del professorat
Author: Grané, Mariona
Director/Tutor: Bartolomé, Antonio R. (Antonio Ramón), 1952-
Keywords: Disseny de pàgines web
Edició de webs
Tecnologia educativa
Web site design
Web publishing
Educational technology
Issue Date: 16-Jun-2009
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La recerca, "El disseny d'entorns web d'ús educatiu. De les propostes expertes a les percepcions del professorat", planteja la hipòtesi del desconeixement del mitjà web interactiu i del llenguatge multimèdia que té el professorat escolar al nostre país. I posa de manifest una necessitat formativa atenent a les característiques de la societat d'inicis del segle XXI.Per tal de treballar en aquest sentit, la investigació es centra en l'estudi del disseny interactiu d'entorns webs, i analitza, per una banda les idees dels experts en disseny web i usabilitat, i per altre banda les percepcions reals del professorat d'escola "expert" usuari TIC. Buscant evidenciar com el professorat percep els recursos informatius i educatius online, separant el contingut del disseny o descobrint-ho com un tot global i interrelacionat.Per aquesta raó, aquesta tesi inclou dues recerques.En primer lloc hi ha un estudi de tots els principis de disseny (gràfic i de la informació) que es poden aplicar al disseny interactiu web. Analitzant un per un des de la perspectiva dels experts. Aquest és una forma innovadora d'apropar-se a les questions lligades al disseny web, que fins al moment es treballaven sota criteris més amples (com la usabilitat i la simplicitat).Amb aquest primer estudi es creen unes categories concretes aplicades al disseny interactiu, a partir del treball sobre cada principi.Distribució visualAtenció visualSenzillesa visualModels i referentsLlegibilitatEstèticaOrganització de contingutsUsabilitat en la interaccióSimplicitat en la interaccióEstructura i convencions en navegacióI és a partir d'aquestes categories i informacions que es realitza la recerca empírica. La recerca s'emmarca en un paradigma interpretatiu-qualitatiu amb un treball al voltant dels conceptes de comprensió enfront de plantejaments lligats a explicació, predicció i control. Es centra en les idees clau de la perspectiva constructivista percebent la recerca a realitzar sota els punts de vista dels subjectes implicats i amb la finalitat de desenvolupar construccions compartides de la realitat que aportin llum a aquest context particular i proporcionin hipòtesis de treball per a posteriors recerques.Malgrat la perspectiva interpretativa, l'instrument principal per a la recollida de dades ha estat molt directe qüestionant a un grup nombrós de professors/es d'arreu de l'estat, usuaris experts de TIC a l'aula, sobre la seva percepció de disseny dels diferents aspectes categoritzats en entorns webs que poden ser utilitzats a l'escola i que s'han seleccionat específicament.Els resultats quantitativament mesurables ens aporten dades orientadores sobre la visió del professorat i la seva relació amb el disseny i els continguts interactius. Però les respostes obertes del professorat amb les seves percepcions són especialment una informació rellevant per entendre el punt de vista del professorat com a usuari d'entorns webs i també com a seleccionador i preceptor de materials interactius. Aquestes idees són font per a la presa de decissions en el camp de la formació permanent i continuada del professorat en relació a les TIC i a l'educació visual i audiovisual
[eng] "The design of educative webs. From expert proposals to teachers' perceptions"Author: Mariona Grané i OróPHD director : Antonio R. Bartolomé PinaTEXT:The research, "The design of educative webs. From expert proposals to teachers' perceptions." raises the hypothesis that Spanish teachers have a lack of knowledge on Interactive web environment and multimedia language. It does put in evidence the need of a learning process adapted to the 21st Century society.In order to work in this direction, the research is focused on the study of interactive design of web environments. It analyzes on one hand the experts' ideas on design and usability, and on the other hand, the real perceptions of teachers "expert users" in ICTs. This is to make clear how teachers perceive the informative and educative resources online, distinguishing the content from the design, o discovering it as a whole interrelated.For this reason, this thesis includes two investigations.First, there is a study on design principles (graphical and informative) that can be applied to interactive web design, analysing them deeply from the experts' point of view:With this study, ten categories of interactive design have been created:Visual distributionVisual attentionVisual simplicityMental models and cultural referencesLegibilityAestheticsContent's organizationUsability in the interactivitySimplicity in the interactivityStructure and conventions in navigationThe empirical research is based on these categories. Framed in an interpretative-qualitative paradigm, looking for understanding and not for forecasting or controlling. It focuses on key elements of the constructive perspective perceiving the research to be done under subject's points of view, with their evaluations and opinions. The principal instrument for data collection has been a questionnaire submitted to a large group of professors from all over the country, expert users in ICTs in the classroom, on their perception over web design and its relation to the content.The quantitative results provided orientative data on the vision and relations teachers have with web design of interactive contents. But their open answers with their perceptions are especially important to understand their points of view as users of web environments, as well as manager and teachers of interactive material. These ideas are reliable sources for decision-making in lifelong learning for teachers in relation to ICTs and visual and audiovisual education.
[spa] "El diseño de entornos web de uso educativo. De las propuestas expertas a las percepciones del profesorado".TEXTO:La investigación, "El diseño de entornos web de uso educativo. De las propuestas expertas a las percepciones del profesorado", plantea la hipótesis de la existencia de un desconocimiento del medio web interactivo y del lenguaje multimedia por parte del profesorado escolar a nuestro país. Y pone de manifiesto una necesidad formativa que de atención a las características de esta sociedad a inicios del siglo XXI.Con el fin de trabajar en este sentido, la investigación se centra en el estudio del diseño interactivo de entornos webs, y analiza, por una parte las ideas de los expertos en diseño y usabilidad, y por otro lado las percepciones reales del profesorado de escuela "experto" usuario TIC. Buscando evidenciar como el profesorado percibe los recursos informativos y educativos online, separando el contenido del diseño o descubriéndolo como un todo global e interrelacionado.Por esta razón, esta tesis incluye dos investigaciones.En primer lugar hay un estudio de todos los principios de diseño (gráficos y de la información) que se pueden aplicar al diseño interactivo web. Analizados uno a uno desde la perspectiva de los expertos. Ésta es una forma detallada de acercarse a las cuestiones ligadas al diseño web, que hasta en general se trabajaban bajo criterios más amplios (como la usabilidad y la simplicidad).Con este primer estudio se crean unas categorías concretas aplicadas al diseño interactivo, a partir del trabajo sobre cada principio.Distribución visualAtención visualSencillez visualModelos y referentesLegibilidadEstéticaOrganización de contenidosUsabilidad en la interacciónSimplicidad en la interacciónEstructura y convenciones en navegaciónY es a partir de estas categorías e informaciones que se realiza la investigación empírica.La investigación se enmarca en un paradigma interpretativo-cualitativo con un trabajo en torno a los conceptos de comprensión enfrente de planteamientos ligados a explicación, predicción y control. Se centra en las ideas clave de la perspectiva constructivista percibiendo la investigación a realizar bajo el punto de vista de los sujetos implicados y con la finalidad de desarrollar construcciones compartidas de la realidad que aporten luz a este contexto particular y proporcionen hipótesis de trabajo para posteriores investigaciones.A pesar de la perspectiva interpretativa, el instrumento principal para la recogida de datos ha estado muy directo cuestionando en un grupo numeroso de profesores/se de todo el estado, usuarios expertos de TIC en el aula, sobre su percepción de diseño de los diferentes aspectos categorizados en entornos webs que pueden ser utilizados en la escuela y que se han seleccionado específicamente.Los resultados cuantitativamente mesurables nos aportan datos orientadoras sobre la visión del profesorado y su relación con el diseño y los contenidos interactivos. Pero las respuestas abiertas del profesorado con sus percepciones son especialmente una información relevante para entender el punto de vista del profesorado como usuario de entornos webs y también como seleccionador y preceptor de materiales interactivos. Estas ideas son fuente para la toma de decisiones en el campo de la formación permanente y continua del profesorado en relación a las TIC y a la educación visual y audiovisual
URI: http://hdl.handle.net/2445/41362
ISBN: 9788469262498
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00.MGO_INTRODUCCIO.pdf155.52 kBAdobe PDFView/Open
01.MGO_PRESENTACIO.pdf1.72 MBAdobe PDFView/Open
02.MGO_CAP_2.pdf3.77 MBAdobe PDFView/Open
03.MGO_CAP_3.pdf4.51 MBAdobe PDFView/Open
04.MGO_CAP_4_A.pdf9.68 MBAdobe PDFView/Open
05.MGO_CAP_4_B.pdf7.8 MBAdobe PDFView/Open
06.MGO_CAP_4_C.pdf5.14 MBAdobe PDFView/Open
07.MGO_CAP_5.pdf391.9 kBAdobe PDFView/Open
08.MGO_CAP_6.pdf358.08 kBAdobe PDFView/Open
09.MGO_CAP_7.pdf1.93 MBAdobe PDFView/Open
10.MGO_CAP_8.pdf6.33 MBAdobe PDFView/Open
11.MGO_CAP_9_CONCLUSIONS.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open
12.MGO_CAP_10_AGRAIMENTS.pdf162.16 kBAdobe PDFView/Open
13.MGO_CAP_12_ANNEXOS.pdf7.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.