Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/47420
Title: Reglament del Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal de la Universitat de Barcelona (CeDocBiV) 2022
Author: Universitat de Barcelona. CRAI Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal
Keywords: Informes
Universitat de Barcelona. CRAI Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal
Issue Date: 27-Feb-2024
Abstract: El Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal de la Universitat de Barcelona (CeDocBiV) va ser creat pel Centre de Recerca de Biodiversitat Vegetal de la Universitat de Barcelona (CERBiV). El CeDocBiV és integrat per Seccions que estan constituïdes per Unitats de Documentació destinades a la recerca en el camp de la biodiversitat vegetal. És un servei obert al públic, que es troba integrat dins del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona. En un futur pot integrar-se al Museu d'Història Natural de Catalunya o altres institucions similars. Per acord del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona de data 6 de juliol de 2006 va ser aprovada la Normativa de la UB reguladora dels Observatoris i Centres de documentació. D’acord amb l’establert en l’article 5 de l’esmentada normativa, els Observatoris i Centres de documentació propis de la UB han de dotar-se d’un Reglament de funcionament intern que s’aprovarà pel Consell de Govern de la UB. Per això, i a proposta de la Comissió de Recerca, el Consell de Govern de la UB aprova el present Reglament de funcionament intern del Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal de la Universitat de Barcelona (CeDocBiV)
Note: Podeu consultar les versions anteriors a: http://hdl.handle.net/2445/208109
URI: http://hdl.handle.net/2445/47420
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/208109
Appears in Collections:Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal (CeDocBiV - CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reglament_CeDocBiV_2022.pdfDocument pdf149.53 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons