Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/7403
Title: Cas d'estudi il.lustratiu: Anàlisi de la cadena de valor d'una empresa del sector de l'alimentació
Author: G-IDEA, Grup d'Innovació Docent en Eines d'Aprenentatge en Direcció d'Empreses
Guitart Tarrés, Laura
Achcaoucaou Iallouchen, Fariza
Bernardo Vilamitjana, Mercè
Castán Farrero, José Ma. (José María)
López Parada, José
Miravitlles Matamoros, Paloma
Núñez Carballosa, Ana
Valls Pasola, Jaume
Keywords: Cadena de valor
Sector alimentari
Anàlisi interna de l'empresa
Issue Date: 26-Mar-2009
Abstract: [cat] Els objectius dels ensenyaments relacionats amb l'Organització i Direcció d'Empreses són, entre d'altres, formar i capacitar els estudiants per a l'administració, la direcció i la gestió d'empreses, en un context econòmic en canvi constant, per la qual cosa no es requereix tant uns coneixements en un moment determinat com la capacitat d'aprendre a aprendre. Sota aquesta premissa, és fonamental, des del punt de vista dels membres del grup d'innovació docent G.IDEA (autors d'aquest recurs didàctic), de situar els estudiants en el seu rol professional futur, relacionar el seu aprenentatge amb situacions veritables i fer-los afrontar la sempre complexa presa de decisions empresarials. Així, es fa necessari l'ús de casos d'estudi il.lustratius per fer més significatius els temes tractats a les distintes assignatures, és a dir, casos que expliquin i aclareixin els continguts en qüestió i que siguin tan autèntics i fidels a la realitat com sigui possible, de manera que l'alumnat en trobi l'aplicació i empri el mateix esquema de pensament que es requeriria en contextos de la vida real. La utilitat d'un cas d'estudi il.lustratiu radica en la seva pròpia concepció com a recurs didàctic basat en la comprensió d'un tema, mitjançant la descripció i l'anàlisi de situacions o fets que clarifiquen o ajuden a entendre, discernir i interpretar-ne el significat. En aquesta aplicació, el cas d'estudi il.lustratiu es basa en l'anàlisi de la cadena de valor d'una empresa del sector de l'alimentació, amb la intenció que els estudiants es familiaritzin amb l'anàlisi interna de l'empresa: anàlisi funcional i la cadena de valor. Es tracta també de presentar la importància i el paper que juguen els recursos i les capacitats de l'empresa en la generació d'avantatges competitius. Aquesta és una eina dissenyada per als estudiants de l'assignatura 'Gestió econòmica de la producció o estratègies de marketing' del Màster en Desenvolupament i Innovació d'Aliments (Facultat de Farmàcia) de la UB, malgrat que és apropiat per a qualsevol estudiant de la disciplina de Direcció General i Estratègica dels diferents ensenyaments.
[eng] Los objetivos de las titulaciones relacionadas con la Organización y la Dirección de Empresas son, entre otros, formar y capacitar a los estudiantes para la administración, la dirección y la gestión de empresas, en un contexto económico en cambio constante, por lo que no se requiere tanto de conocimientos en un momento determinado como de la capacidad de aprender a aprender. Bajo esta premisa, es fundamental, desde el punto de vista de los integrantes del grupo de innovación docente GIDEA (autores de este recurso didáctico), situar a los estudiantes en su rol profesional futuro, relacionar su aprendizaje con situaciones reales y hacerlos afrontar la siempre compleja toma de decisiones empresariales. Así, se hace necesario el uso de casos de estudio ilustrativos para hacer más significativos los temas tratados en las diferentes asignaturas, es decir, casos que expliquen y aclaren los contenidos en cuestión y que sean tan auténticos y fieles a la realidad como sea posible, de manera que el alumnado encuentre su aplicación y utilice el mismo esquema de pensamiento que se requeriría en contextos de la vida real. La utilidad de un caso de estudio ilustrativo radica en su propia concepción como recurso didáctico basado en la comprensión de un tema, mediante la descripción y el análisis de situaciones o hechos que clarifiquen o ayuden a entender, discernir e interpretar su significado. En esta aplicación, el caso de estudio ilustrativo se basa en el análisis de la cadena de valor de una empresa del sector de la alimentación, con la intención de que los estudiantes se familiaricen con el análisis interno de una empresa: análisis funcional y de la cadena de valor. Se trata también de presentar la importancia y el papel que juegan los recursos y las capacidades de la empresa en la generación de ventajas competitivas. Ésta es una herramienta diseñada para los estudiantes de la asignatura "Gestión económica de la producción o estrategias de marketing" del Master en Desarrollo e Innovación de Alimentos (Facultad de Farmacia) de la UB, aunque es apropiado para cualquier estudiante de la disciplina de Dirección General y Estratégica de las diferentes titulaciones.
Note: Des del 12 de gener de 2021, desapareix el complement Flash d'Adobe i no s'executa amb cap navegador. Sota la vostra responsabilitat, podeu descarregar un visor per poder executar al vostre equip qualsevol fitxer .swf. Podeu seguir les indicacions que trobareu al web següent: https://bit.ly/3zOsyl9
URI: http://hdl.handle.net/2445/7403
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)
Mediateca - Docència

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cadena de valor-DEF-CATALA.swf787.47 kBswfView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons