Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/8382
Title: Problemàtiques i tecnologies emprades en les Estacions Meteorològiques Automàtiques
Author: Vendrell Soler, Roger
Director/Tutor: Redaño, Àngel
Keywords: Observatoris meteorològics
Instruments meteorològics
Observacions meteorològiques
Treballs de fi de màster
Meteorological observatories
Meteorological instruments
Meteorological observations
Master's theses
Issue Date: 26-May-2009
Abstract: La proliferació d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (EMA) a nivell mundial, lligada a les millores tecnològiques de les últimes dècades, ha comportat un creixent interès per aquest tipus d'instal·lacions. La possibilitat de disposar de mesures automàtiques i contínues, sense la necessitat de dependre d'una xarxa d'observadors manuals disponibles tots els dies de l'any, ha ajudat a que es produís aquesta expansió. La Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya, la XEMA, que a maig de 2009 disposa de 164 estacions, i que ha estat la base sobre la qual s'ha construït aquest treball, n'és un bon exemple. Amb aquest projecte, doncs, s'ha intentat donar una visió global de les tecnologies emprades en l'obtenció de les diverses variables meteorològiques d'una EMA, proporcionar exemples pràctics de com es realitza la mesura dels sensors amb un sistema d'adquisició, processament, emmagatzematge i transmissió de dades. Finalment, es completa el treball realitzant un exemple pràctic que resumeixi tots els aspectes relacionats amb una EMA: la localització, el sistema d'alimentació, el sistema de comunicacions, els sensors i la seva ubicació dins l'EMA, l'adquisició, el mostreig, la programació i el manteniment.
The proliferation of Automatic Weather Stations (AWS) worldwide, along with the improvements that these stations have undergone in the last decades, has led to an increasing interest in this equipment. The possibility to have automated and continuous measurements all year round without depending on manual observers has been the reason for the expansion of these stations. The AWS network of the Meteorological Service of Catalonia, called XEMA, is a good example of this growth, with its 164 stations in May 2009. In this project we tried to give an overview of the technologies used to obtain different data from the AWS, together with practical examples of how sensors make measurements within the acquisition system, how these data are processed, recorded and transmitted. At the end, a practical example is provided to summarize all aspects related with an AWS: its location, power supply, communication networks, sensors and location within the AWS, data acquisition system, sampling, programming and maintenance.
Note: Màster Oficial en Meteorologia, curs 2007-2008
URI: http://hdl.handle.net/2445/8382
Appears in Collections:Màster Oficial - Meteorologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Projecte_Meteo_Roger_Vendrell.pdf3.55 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons