Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/140979
Title: Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències.
Author: Labanda, Jordi
Keywords: Autoaprenentatge
Aprenentatge cooperatiu
Rúbriques d'avaluació
Pràcticums
Innovacions educatives
Issue Date: 15-Sep-2019
Abstract: L’objectiu d’aquest projecte docent ha sigut canviar la metodologia de la realització de pràctiques de laboratori i la creació de rúbriques que ajudin a l’avaluació de les diferents instruments d’avaluació. Els estudiants realitzen les pràctiques en grup i un d’ells actua de líder del grup. Les tasques del líder són planificar els experiments a realitzar, distribuir les tasques a desenvolupar i coordinar el treball en equip per obtenir bons resultats experimentals. En cada pràctica el líder és un estudiant diferent i la resta de membres del grup avaluaran la seva tasca desenvolupada. Per altra banda, s’han generat unes rúbriques per a l’avaluació de l’exposició oral d’una pràctica i per a la correcció dels informes. Els resultats mostren que s’ha millorat la qualificació de totes dues tasques respecte a anys anteriors. Segons els resultats dels indicadors avaluats, els objectius proposats s’han assolit satisfactòriament i els estudiants han valorat molt positivament l’actuació docent efectuada.
Note: Projecte: 2017PID-UB/031
URI: http://hdl.handle.net/2445/140979
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe final_2019.pdf180.06 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons