Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/104763
Title: L’infant a Roma, Baetulo i el Museu de Badalona
Author: Navarro Vázquez, Pau
Director/Tutor: Obiols Suari, Núria
Keywords: Museus en l'ensenyament
Roma
Història antiga
Treballs de fi de grau
Museums in education
Rome
Ancient history
Bachelor's theses
Issue Date: 28-Jun-2016
Abstract: El següent projecte girarà entorn la construcció d’una proposta pedagògica tal com l’elaboració d’un paquet d’activitats que miraran de complimentar la funció formativa del Museu de Badalona i què anirà dirigida a escoles. Concretament, aquesta proposta s’ha dut a terme per a infants de deu i onze anys d’edat i la temàtica principal d’aquesta serà la vida l’infant a l’antiga Roma. En aquest punt, ens hem centrat en aspectes diversos com: la vida del mateix nen o nena, el context en què n’era partícip, com era l’educació que rebia o els jocs i joguines amb els quals jugava i gaudia del seu temps lliure. Tot aquest projecte s’ha vist emmarcat dins els esquemes del mateix museu de Badalona el qual té com a temàtica principal (degut al passat de la ciutat de Baetulo i el gran nombre de jaciments trobats) el dia a dia dels romans.
The next project will focus on building an educational approach as drawing up a package of activities that will look to fill the educational function of the Museum of Badalona and which will target schools. Specifically, this proposal has been carried out by children of ten and eleven years old and this is the main theme of the child's own life in ancient Rome. At this point, we have focused on several aspects such as the life of this child, the context in which he was a participant, as was the education received or games and toys with which he played and enjoyed their time free. Although this project has been framed within schemes Badalona museum which has as main theme (due to past city Baetulo and the large number of sites found) the daily life of the Romans.
Note: Treballs Finals de Grau de Pedagogia, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs:2015-2016 ,Tutor: Núria Obiols Suari
URI: http://hdl.handle.net/2445/104763
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Pedagogia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pau_navarro_tfg.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons