Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/19105
Title: Estadística econòmica i Empresarial II. Grau en Economia. Contrastos d'hipòtesis no paramètriques
Author: López-Tamayo, Jordi
Keywords: Estadística econòmica
Material docent
Issue Date: 18-Jul-2011
Abstract: No es pot acabar un curs d'inferència sense conèixer determinades tècniques de contrastos No paramètrics. S'ha de remarcar però, que aquesta part del temari és absolutament introductòria al concepte i s'expliquen pocs contrastos si es tenen en compte tots els proposats per la literatura. Per tant, s'ha fet una selecció d'aquells més rellevants o que poden ser més útils als estudiants durant la seva vida laboral posterior. Així com conèixer la literatura per tal de poder ampliar els conceptes assolits a classe. En determinades circumstàncies no es compleixen les propietats assimptòtiques dels contrastos, o bé no es pot suposar a priori cap forma funcional. En aquests casos, els contrastos no paramètrics proporcionen una alternativa útil per acceptar o rebutjar una determinada hipòtesi. Aquesta lliçó es dedica a l¿anàlisi dels contrasts no paramètrics més habituals, especialment el de la khi-quadrat, el de Kolmogorov-Smirnov (de bondat de l¿ajust), la prova de suma de rangs de Wilcoxon, l¿U de Mann-Whitney (d¿homogeneïtat per a dues mostres), la prova de Friedman i la de Kruskal-Wallis (d¿homogeneïtat per a més de dues mostres). L¿objectiu d¿aquesta lliçó és aprofundir en el càlcul i interpretació d¿aquests contrastos, proporcionant als alumnes una eina útil en determinades circumstàncies, quan els contrastos paramètrics habituals no són d¿utilitat.
URI: http://hdl.handle.net/2445/19105
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00_Tema 4 Teoria IMPRIMIBLE.pdfDocument d'esquema bàsic del temari127.88 kBAdobe PDFView/Open
01_Tema 4_ECET.pdfExercicis Complementaris a l'Explicació Teòrica. Vinculat al document d'esquema bàsic.69.35 kBAdobe PDFView/Open
DADES_ECET_T4.xlsDades necessàries per a relitzar alguns dels Exercicis Complementaris a l'Explicació Teòrica.37.5 kBMicrosoft ExcelView/Open
02_Tema 4_Exercicis_Recomanats.pdfExercicis Recomanats25.71 kBAdobe PDFView/Open
DADES_RECOMANATS_T4.xlsDades necessàries per a realitzar alguns dels Exercicis Recomanats51 kBMicrosoft ExcelView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons