Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/19106
Title: Estadística Econòmica i Empresarial. Grau en Economia. Contrastos d'hipòtesis paramètriques
Author: López-Tamayo, Jordi
Keywords: Estadística econòmica
Material docent
Issue Date: 18-Jul-2011
Abstract: L'objectiu d'aquesta lliçó, amb una extensió similar a l'anterior és aconseguir que l'alumne ha de ser capaç de formular i diferenciar entre les hipòtesis nul·la i alternativa, decidir el tipus de contrast a utilitzar, la distribució que segueix l'estadístic objecte del contrast i la interpretació del resultat final. El contrast d'hipòtesis és una part fonamental de l'assignatura, tant per la seva aplicació directa a molts camps de la recerca econòmica com per la seva utilització posterior en les assignatures d'Econometria. Un dels conceptes fonamentals que es troba en un curs d'estadística és el del contrast d'hipòtesis. Per a la millor comprensió d'aquest concepte cal definir prèviament els conceptes d'hipòtesi nul·la i hipòtesi alternativa. És important remarcar als alumnes que si bé la hipòtesi nul·la es pot rebutjar, mai no es pot confirmar amb absoluta certesa. Per a la millor comprensió del concepte i la utilització dels contrastos estadístics es seguiran les següents etapes: a) identificació del contrast (definició de la hipòtesi nul·la i alternativa, definició de la mostra i hipòtesi sobre la distribució de les variables aleatòries que intervenen en el contrast); b) determinació del contrast (identificació de l¿estadístic de prova i de la distribució de la probabilitat de l'estadístic si la hipòtesi nul·la fos certa); c) determinació de la regla de decisió (regió crítica); i, d) realització del contrast (càlcul i interpretació del resultat). Després d'alguns exemples de contrastos s'introduiran els conceptes d'error tipus I i error tipus II, la construcció de la regió crítica, el criteri de Neyman-Pearson i els contrastos de raó de versemblança. El següent apartat de la lliçó es dedicarà a la concreció dels conceptes anteriors en el cas dels contrastos paramètrics (distribució coneguda) més habituals, és a dir, els contrastos sobre la mitjana, la variància i la proporció poblacionals. En darrer lloc es dedicarà un apartat a l'anàlisi de la variància, tant d'un factor com de dos.
URI: http://hdl.handle.net/2445/19106
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00_Tema 3 Teoria IMPRIMIBLE.pdfDocument d'esquema bàsic del temari906.02 kBAdobe PDFView/Open
01_T3_Error_I_Error_II.RScript-R. Error Tipus I vs. Error Tipus II2.14 kBTextView/Open
01_Tema 3_ECET.pdfExercicis Complementaris e l'Explicació Teòrica. Vinculat a l'arxiu d'esquema bàsic39.5 kBAdobe PDFView/Open
02_Tema3_ExercicisRecomanats.pdfExercicis Recomanats132.3 kBAdobe PDFView/Open
Scripts_R_T3.zipScripts-R. Solucions a alguns dels Exercicis Recomanats.17.54 kBzipView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons