Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/2801
Title: Estadística descriptiva univariante: cuestiones tipo test
Author: Alea Riera, Ma. Victoria
Maqueda de Anta, Isabel
Viladomiu Canela, Núria
Keywords: Estadística
Problemes i exercicis
CIRAX
Issue Date: 7-Apr-2008
Abstract: [cat] Els exercicis corresponen a qüestions relatives a l'anàlisi descriptiu univariant (diferents tipus de dades estadístiques, tècniques de presentació i mesures de resum univariant). Són exercicis tant teòrics com aplicats i alguns inclouen llistats d'ordinador obtinguts amb el paquet estadístic SPSS.
[spa] Esta colección de ejercicios tipo test pretende ayudar al alumno en el seguimiento y el estudio de una asignatura de introducción a la estadística aplicada al mundo empresarial. Los ejercicios corresponden a cuestiones relativas al análisis descriptivo univariante (diferentes tipos de datos estadísticos, técnicas de presentación y medidas de resumen univariante). Son ejercicios tanto teóricos como aplicados y algunos incluyen listados de ordenador obtenidos con el paquete estadístico SPSS.
Note: Aquests exercicis estan recollits als qüestionaris del Campus Virtual de l'assignatura Estadística. L'alumne pot seleccionar aleatòriament un conjunt de preguntes per comprovar el seu nivell d'aprenentatge i autoavaluar-se. Donat el gran nombre d'exercicis l'alumne pot repetir la selecció per tal de comprovar les seves millores. Aquest recull d'exercicis tipus test pretén ajudar a l'alumne en el seguiment i l'estudi d'una assignatura d'introducció a l'estadística aplicada al mon empresarial.
URI: http://hdl.handle.net/2445/2801
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cuestionari.htmlCuestionario94.68 kBHTMLView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons