Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/6641
Title: Cas d'estudi: Joguines Mattel
Author: G-IDEA, Grup d'Innovació Docent en Eines d'Aprenentatge en Direcció d'Empreses
Guitart Tarrés, Laura
Achcaoucaou Iallouchen, Fariza
Bernardo Vilamitjana, Mercè
Castán Farrero, José Ma. (José María)
López Parada, José
Miravitlles Matamoros, Paloma
Núñez Carballosa, Ana
Valls Pasola, Jaume
Keywords: Lideratge
Estratègies didàctiques
Estudi de casos
Planificació estratègica
Planificació empresarial
Issue Date: 24-Feb-2009
Abstract: Aquesta Web Quest, pensada per a l'assignatura de Direcció General i Estratègica de l'ensenyament d'Administració i Direcció d'Empreses, pretén que les estudiants siguin capaços de: - Conèixer les eines i els procediments més habituals per solucionar problemes mal estructurats per part dels directius de l'empresa. - Saber quins són els principals aspectes relacionats amb el diagnòstic estratègic, la formulació de l'estratègia i la seva implantació i control. - Buscar, seleccionar i analitzar informació empresarial, de diferents fonts (Internet, premsa, bases de dades, etc.) per resoldre casos i problemes plantejats. - Aprendre a treballar en equip i a comunicar, argumentar, negociar i interactuar amb altres persones prenent decisions amb un grau d'informació major o menor. - Donar a conèixer fases o etapes principals dels processos de planificació d'estratègies. Interpretar els processos de formulació estratègica com a processos de negociació entre diferents components d'una «coalició d'interessos». - Prendre consciència de la importància de l'ètica en els negocis i la responsabilitat social de l'empresa com un aspecte a tenir en compte en l'elecció de l'estratègia. - Fer ressaltar els condicionants de l'èxit o el fracàs de la implantació de les estratègies: condicionants estructurals, culturals, estils de direcció. - Conèixer els estils de lideratge i direcció, i relacionar-los amb la implantació de l'estratègia. - Fer ressaltar el concepte de cultura empresarial i la seva relació amb la implantació de l'estratègia. - Definir la funció de control, entenent la relació entre objectius, planificació, organització i control. - Impulsar el sentit crític i la creativitat a l'hora de solucionar els problemes plantejats. Després de fer aquesta activitat, l'estudiant ha de prendre consciència que la pràctica l'ha conduït a aplicar, a un cas real i de màxima actualitat, els coneixements teòrics comentats i discutits a classe. A més, haurà desenvolupat certes habilitats i competències com ara el treball en equip, la recerca i selecció d'informació o la resolució de problemes, entre d'altres.
Esta Web Quest, pensada para la asignatura de Dirección General y Estratégica de la titulación de Administración y Dirección de Empresas, pretende que los estudiantes sean capaces de: - Conocer las herramientas y los procedimientos más habituales para solucionar problemas mal estructurados por parte de los directivos de la empresa. - Saber cuáles son los principales aspectos relacionados con el diagnóstico estratégico, la formulación de la estrategia y su implantación y control. - Buscar, seleccionar y analizar información empresarial, de diferentes fuentes (Internet, prensa, bases de datos, etc.) para resolver casos y problemas planteados. - Aprender a trabajar en equipo y a comunicar, argumentar, negociar e interactuar con otras personas tomando decisiones con un grado de información mayor o menor. - Dar a conocer fases o etapas principales de los procesos de planificación de estrategias. Interpretar los procesos de formulación estratégica como procesos de negociación entre diferentes componentes de una «coalición de intereses». - Tomar conciencia de la importancia de la ética en los negocios y la responsabilidad social de la empresa como un aspecto a tener en cuenta en la elección de la estrategia. - Resaltar los condicionantes del éxito o el fracaso de la implantación de las estrategias: condicionantes estructurales, culturales, estilos de dirección. - Conocer los estilos de liderazgo y dirección, y relacionarlos con la implantación de la estrategia. - Resaltar el concepto de cultura empresarial y su relación con la implantación de la estrategia. - Definir la función de control, entendiendo la relación entre objetivos, planificación, organización y control. - Impulsar el sentido crítico y la creatividad a la hora de solucionar los problemas planteados. Una vez realizada esta actividad, el estudiante debe de tomar conciencia de que la práctica lo ha conducido a aplicar, en un caso real y de máxima actualidad, los conocimientos teóricos comentados y discutidos en clase. Además, habrá desarrollado ciertas habilidades y competencias como el trabajo en equipo, la investigación y selección de información o la resolución de problemas, entre otros.
URI: http://hdl.handle.net/2445/6641
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)
Mediateca - Docència

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cas_mattel.html7.12 kBHTMLView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons