Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/104529
Title: El treball en xarxa per a l'èxit educatiu de l'alumnat amb necessitats educatives especials
Author: Siles, Belinda
Segura, Ma. Jose
Petreñas, Cristina
Puigdellívol, Ignasi
Keywords: Educació intercultural
Necessitats educatives especials
Comunitat i escola
Multicultural education
Special education
Community and school
Issue Date: Nov-2015
Publisher: Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació
Abstract: Garantir una educació inclusiva és un dels reptes que té pendent el sistema educatiu, ja que implica promoure la igualtat d'oportunitats d'accés i de resultats a tots infants en les escoles ordinàries, inclosos aquells nens i nenes que presenten discapacitats o limitacions greus per a l'aprenentatge. Les escoles que són Comunitats d'Aprenentatge, acollint-se a un model d'escola inclusiva, promouen contextos d'aprenentatge basats en la diversificació de les interaccions, el diàleg igualitari i la participació de tota la comunitat en el procés d'aprenentatge dels nens i nenes. Aquestes escoles són el context inclusiu a través del qual hem analitzat la transformació que implica l'atenció a la diversitat i especialment, el suport educatiu a l'alumnat amb necessitats educatives especials. Les dades obtingudes mostren una desmonopolització de la responsabilitat de suport per part del mestre d'educació especial, responsabilitat que s'estén a tota la comunitat, de manera que identifiquem diferents agents de suport educatiu. Aquest suport s'ofereix en el context de l'aula ordinària, i es planifica per promoure el màxim aprenentatge per l'infant amb dificultats. Un suport educatiu que es diversifica, que implica a multiplicitat d'agents, genera un context complex i global del suport educatiu, per la qual cosa necessita d'una treball en xarxa sistemàtic, coherent i on tots els agents de suport hi participin. Presentem la forma de sistematitzar i concretar aquest treball en xarxa a través de la Comissió d'Atenció a la Diversitat (CAD) i evidenciem l'impacte que aquesta coordinació entre els diferents agents té en el progrés escolar dels infants que presenten més dificultats.
Note: Reproducció del document publicat a: http://ambitsdepsicopedagogiaiorientacio.cat/el-treball-en-xarxa-per-a-lexit-educatiu-de-lalumnat-amb-necessitats-educatives-especials/
It is part of: Àmbits de Psicopedagogia i Orientació, 2015, num. 43
URI: http://hdl.handle.net/2445/104529
ISSN: 2339-7454
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctica i Organització Educativa)
Articles publicats en revistes (Grup de Recerca LMI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
661743.pdf145.29 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons